REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

(dalej: „Regulamin”)

 

§ 1

Postanowienia Ogólne

 

1.     Niniejszy regulamin reguluje zasady, tryb i sposób sprzedaży usług i produktów oferowanych w ramach serwisu internetowego dostępnego pod adresem: sklep.securitum.pl (dalej: „Serwis”) oraz określa zasady korzystania przez użytkowników (dalej: „Użytkownicy”) z tego Serwisu.

2.     Administratorem Serwisu jest spółka pod firmą SECURITUM SZKOLENIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (30-441) przy ul. Siostry Zygmunty Zimmer 5, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001108974, NIP: 6793133749, e-mail: szkolenia@securitum.pl, nr tel.: +48 (12) 352 33 82 (dalej: „Usługodawca”).

3.     Niniejszy regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczą (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.), (dalej: Ustawa o świadzeniu usług drogą elektroniczną).

4.     Regulamin znajduje zastosowanie do:

-      zakupu przez Użytkownika produktów i usług z wykorzystaniem funcjonalności Serwisu;

-      zakupu oferowanych przez Usługodawcę w ramach Serwisu produktów i usług, gdy Użytkownik dokonuje ich zakupu w inny sposób niż z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu.

5.     Na podstawie Regulminu Usługodawca umożliwia Użytkownikowi zakup usług i produktów aktualnie dostępnych na stronie Serwisu. Szczegółowe informacje na temat oferowanych przez Usługodawcę w ramach Serwisu usług lub produktów znajdują się każdorazowo w ich opisie udostępnionym w ramach Serwisu. Opis zawiera w szczególności informacje na temat ceny i podstawowych cech usług lub produktów. Szczegółowe informacje dotyczące szkoleń  znajdują się w opisie danej usługi szkoleniowej w Serwisie, a także tutaj: link.  Szczegółowe zasady korzystania z szkoleń online udpostępnianych w formie nagrań audio – video zawiera opis takiego szkolenia oraz ten link. Znajdujące się w Serwisie informacje o usługach i produktach oraz ich cenie nie są ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz stanowią wyłącznie zaproszenie do złożenia oferty.

6.     Użytkownikiem może być osoba pełnoletnia. Użytkownikiem może być przedsiębiorca lub konsument. Za konsumenta, zgodnie z art.221 Kodeksu cywilnego, uważa się osobę fizyczną dokonującą z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (dalej: „Konsument”). Określone uprawnienia przysługujące na gruncie niniejszego Regulaminu Konsumentowi mogą przysługiwać także jednoosobowemu przedsiębiorcy, jednak wyłącznie w przypadkach i w zakresie, gdy bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią, że określone prawa przysługujące Konsumentowi przysługują również jednoosobowemu przedsiębiorcy zawierającemu umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej.

 

 

§ 2

Złożenie Zamówienia

 

1.     Użytkownik dokonuje zakupu usługi lub produktu za pośrednictwem Serwisu. Zakup  bez wykorzystania funkcjonalności Serwisu może nastąpić wyłącznie za zgodą Usługodawcy, w uzasadnionych przypadkach, w razie gdy Usługodawca indywidualnie uzgodni takie odstępstwo z Użytkownikiem.

2.     Użytkownik dokonuje wyboru odpowiedniej pozycji w Serwisie poprzez dodanie usługi lub produktu do wirtualnego koszyka, a następnie  może dokonać zakupu poprzez złożenie zamówienia. Zamówienie oznacza oświadczenie woli Użytkownika, złożone za pośrednictwem Serwisu, określające w szczególności rodzaj i ilość usług lub produktów zamawianych przez Użytkownika oraz pozostałe dane, w tym dotyczące Użytkownika, niezbędne do złożenia zamówienia (dalej: Zamówienie). Złożenie Zamówienia stanowi złożenie Usługodawcy przez Użytkownika oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Serwisu.

3.     Zamówienie zostaje złożone, po uzupełnieniu niezbędnych danych w formularzu oraz potwierdzeniu akceptacji niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie kwadratu w odpowiednim miejscu pod formularzem, z momentem naciśnięcia przez Użytkownika odpowiedniego przycisku „Zamów i zapłać”.

4.     Po złożeniu Zamówienia, na adres poczty elektronicznej, wskazany w formularzu Zamówienia zostanie niezwłocznie wysłana wiadomość z potwierdzeniem złożenia Zamówienia zawierająca link umożliwiający pobranie faktury proforma. Z chwilą otrzymania przez Użytkownika ww. wiadomości zostaje zawarta umowa pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej umowy następuje przez przesłanie Użytkownikowi wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia. Warunkiem jednak spełnienia świadczenia przez Usługodawcę jest dokonanie przez Użytkownika zapłaty w terminie i na zasadach wynikających z Regulaminu.

5.     Użytkownik może dokonać płatności poprzez: (1) Przelew tradycyjny; (2) Pay-U; (3) inne formy płatności udostępnione przez Usługodawcę.

6.     W formularzu Użytkownik zobowiązany jest do podania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, nie wprowadzających w błąd oraz nie naruszających praw osób trzecich.

7.     Użytkownik, który przy składaniu Zamówienia wybrał płatność przelewem tradycyjnym, powinien uiścić cenę oraz koszty dostarczenia Zamówienia w ciągu 7 od otrzymania z Serwisu wiadomości z potwierdzeniem złożenia Zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych poniżej. Użytkownik, który przy składaniu Zamówienia wybrał płatność za pośrednictwem Pay-U, powinien uiścić cenę oraz koszty dostarczenia Zamówienia niezwłocznie po przekierowaniu na stronę płatności Pay-U, z zastrzeżeniem wyjątków określonych poniżej. Zapłata za szkolenie online nie może być dokonana później niż na 2 dni przed planowanym terminem szkolenia. Zapłata za szkolenie onsite nie może być dokonana później niż na 7 dni przed planowanym terminem szkolenia. W przypadku braku zapłaty w powyższym czasie, Zamówienie może być anulowane przez Usługodawcę, a informacja o tym jest wysyłana do Użytkownika na adres e-mail podany przy składaniu Zamówienia. Użytkownik nie ponosi żadnych kosztów w związku z anulowaniem Zamówienia.

8.     Formularz zakupu usług szkoleniowych umożliwia Użytkownikowi wskazanie osób, które będą uprawnione do wzięcia udziału w szkoleniu. W przypadku, gdy Użytkownik udostępnia Usługodawcy dane ww. osób, zobowiązany jest pozyskać uprzednią, wyraźną i dobrowolną zgodę tych osób na przekazanie ich danych osobowych Usługodawcy. Zgoda  uczestnika powinna obejmować zgodę na udostępnienie Usługodawcy danych osobowych uczestnika w postaci imienia, nazwiska oraz adresu e-mail oraz na kontakt mailowy Usługodawcy z uczestnikiem. Na żądanie Usługodawcy Użytkownik przekaże Usługodawcy dowody uzyskania takiej zgody w formie dokumentowej. W zakresie dopuszczalnym na gruncie bezwzględnie obowiąujących przezpisów prawa Użytkownik zwalnia Usługodawcę z odpowiedzialności za jakiejkolwiek konsekwencje wynikające z niewykonania przez Użytkownika ww. obowiązku.

 

§ 3

Świadczenie usług drogą elektroniczną

1.     Usługodawca prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Serwisu, zapewniając poprawność jego działania. Jednakże Usługodawca nie gwarantuje stałej dostępności stron internetowych Serwisu, jak również ich bezbłędnego funkcjonowania.

2.     Usługodawca zastrzega sobie możliwość wycofania lub modyfikacji opisu usług i produktów z Serwisu, jak również zastrzega sobie prawo do przerw lub zaprzestania działania Serwisu ze względu m. in. na czynności konserwacyjne. Nie wpływa to na zobowiązania Usługodawcy związane z zakupami uprzednio dokonanymi.

3.     Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych:

-      posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;

-      posiadanie przeglądarki internetowej: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge lub innych opierających się o silniki ww. przeglądarek;

-      posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

4.     Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają ̨Użytkownikowi prawidłowe korzystanie z Serwisu. 

5.     Informacja o zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną znajduje się  tutaj.

6.     Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz celami utworzenia Serwisu, a w szczególności w sposób nie naruszających praw osób trzecich oraz praw i interesów Usługodawcy.

 

§ 4

Dostawa

 

1.     Treści w formie cyfrowej, w tym linki do szkoleń i bilety, udostępniane są poprzez przesłanie odpowiednich plików lub linków na adres e-mail Użytkownika podany przy składaniu Zamówienia. Dostawa, o której mowa w zdaniu poprzednim realizowana jest w ciągu maksymalnie 1 dnia od momentu zaksięgowania płatności i jest nieodpłatna, z zastrzeżeniem zdania następnego oraz odmiennych zastrzeżeń w opisie produktu lub usługi. Link z dostępem do szkoleń on-line transmitowanych w czasie rzeczywistym oraz link z biletem na wydarzenie zostanie wysłany Użytkownikowi w formie cyfrowej w terminie nie później niż 3 dni przed planowaną datą szkolenia lub wydarzenia, chyba że opis szkolenia bądź wydarzenia stanowi inaczej.

2.     W przypadku sprzedaży produktów utrwalonych w innej formie niż cyfrowa, Usługodawca udostępnia Kupującemu wymienione na stronie internetowej Serwisu formy dostawy (dostawa realizowana jest po wcześniejszej przedpłacie).  

3.     Dostawa produktów w innej formie niż cyfrowa poza obszar Unii Europejskiej jest możliwa wyłącznie po uprzednim indywidualnym uzgodnieniu takiej możliwości i kosztów jakie Użytkownik zobowiązany jest z tego tytułu ponieść.

4.     W trakcie składania Zamówienia, Użytkownik zostanie poinformowany o wysokości kosztów dostawy produktów w innej formie niż cyfrowe. Są one uzależnione od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy.

5.     Dostawa na rzecz Konsumenta jest dokonywana niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie do 30 dni, chyba że umowa sprzedaży (w tym opis w Serwisie) stanowi inaczej. Termin 30-dniowy liczy się od dnia zapłaty.

 

§ 5

Rękojmia za wady rzeczy

1.     Konsument może złożyć reklamację związaną z wadą rzeczy sprzedanej (w rozumieniu Kodeksu cywilnego):

-      w formie pisemnej – w postaci reklamacji opatrzonej podpisem Konsumenta i wysłanej na adres Usługodawcy;

-      w formie ustnej – w postaci reklamacji złożonej telefonicznie;

-      w formie elektronicznej – za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres skrzynki elektronicznej Usługodawcy.

2.     Jeżeli Użytkownikiem jest Konsument, a wada fizyczna rzeczy została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Użytkownika.

3.     Jeżeli rzecz ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że Usługodawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniana lub naprawiana przez Usługodawcę albo Usługodawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Konsument nie może odstąpić od umowy sprzedaży jeżeli wada rzeczy jest nieistotna.

4.     Jeżeli rzecz ma wadę, Konsument może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Usługodawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika.

5.     Usługodawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży rzeczy w sposób wybrany przez Użytkownika jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

6.     Konsument może zamiast zaproponowanego przez Usługodawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady rzeczy, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Usługodawcę.

7.     Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Usługodawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie - do miejsca, w którym rzecz została wydana Użytkownikowi. W przypadku, gdy rzecz została wysłana za pośrednictwem przewoźnika, wydanie rzeczy następuje z chwilą, gdy w celu dostarczenia rzeczy na miejsce przeznaczenia Usługodawca powierzył ją przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju.

8.     Koszty wymiany lub naprawy ponosi Usługodawca. W szczególności obejmuje to koszty  demontażu i dostarczenia rzeczy, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.

9.     Okres rozpatrywania reklamacji wynosi czternaście (14) dni kalendarzowych liczonych od dnia otrzymania reklamacji przez Usługodawcę.

10.  Zasadom reklamacji wynikającym z niniejszego paragrafu nie podlegają  produkty lub usługi, do których z mocy prawa nie znajdują zastosowania przepisy Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Spory z nimi związane rozstrzygane będą w oparciu o ogólne zasady odpowiedzialności z uwzględnieniem pozostałych postanowień Regulaminu. W zakresie w jakim jest to dopuszczalne na gruncie przepisów prawa niniejszy Regulamin w odniesieniu do przedsiębiorców wyłącza zasady rękojmi za wady rzeczy wynikające z Kodeksu cywilnego. W tym zakresie zastosowanie znajdują zasady ogólne z wyłączeniem przepisów o rękojmi za wady rzeczy.

 

§ 6

 Reklamacja usług świadczonych drogą elektroniczną

 

1.     Reklamacje w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, w szczególności związane z funkcjonowaniem Serwisu, mogą być składane z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

2.     Reklamacja dotycząca niewykonania lub nienależytego wykonania usługi świadczonej drogą elektroniczną powinna zawierać w szczególności jej przedmiot i okoliczności ją uzasadniające. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni licząc od dnia jej wniesienia. Przekroczenie terminu nie oznacza uznania roszczenia Użytkownika.

 

§ 7

Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość

 

1.     Konsument jest uprawniony w terminie 14 dni odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem wyjątków określonych poniżej.

2.     Konsument może odstąpić od umowy informując Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład przez wysłanie pisma pocztą na adres: Securitum Szkolenia Sp. z o.o., ul. S. Zygmunty Zimmer 5, 30-441 Kraków, z dopiskiem „Zwrot” lub przesłanie takiego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: szkolenia@securitum.pl. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

3.     W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

4.     W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić przedmiot świadczenia Usługodawcy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Usługodawcę o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument odeśle rzecz przed upływem 14- dniowego terminu na adres: ul. Zagaje 54, 30-437 Kraków, z dopiskiem „Zwrot”. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

5.     W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia, jednak z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, z zastrzeżeniem przypadku wskazanego w punkcie 8 poniżej.

6.     Zwrot płatności zostanie dokonany przez Usługodawcę przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności - w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

7.     Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Użytkownika dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.     Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9.     Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej nie przysługuje w przypadkach, o których mowa w art. 38 ustawy o prawach kosnumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287), w tym w szczególności w przypadku zawarcia umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Odstąpienie nie przysługuje ponadto w przypadku, gdy na podstawie zawartej umowy Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty kwoty większej niż 50 zł.

 

§ 8

Postanowienia końcowe

 

1.       Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR: https://polubowne.uokik.gov.pl/platforma-odr,161,pl.html).

2.       Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku:

-    wprowadzenia nowych lub zmiany istniejących, powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

-    zmiany lub pojawienia się nowych interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa na skutek orzeczeń sądów lub decyzji, rekomendacji, wytycznych lub zaleceń,

-    zmiany warunków rynkowych,

-    wprowadzenie do oferty lub wycofania z oferty produktów lub usług,

-    zmiany w oferowanych form dostawy, odbioru, sposobów zapłaty, w procedurze rozpatrywania reklamacji itd. wynikające ze sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa Usługodawcy,

-    konieczności sprostowania omyłek pisarskich, rachunkowych, a także zapewnienia jednoznaczności postanowień Regulaminu, nie zwiększająca zakresu obowiązków i nie zmniejszająca zakresu uprawnień Użytkownika.

3.       Zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika jeżeli zostały zachowane wymagania z art. 384 Kodeksu cywilnego. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw Konsumentów nabytych przed dniem wejścia w życie zmian. O treści zmian Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie internetowej Serwisu wiadomości o zmianie Regulaminu.

4.       Spory powstałe pomiędzy Konsumentem a Usługodawcą zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

5.       Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych znajdują się w tutaj.

6.       Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 kwietnia 2022 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.     Zakres i cele Polityki Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu poinformowanie Cię o sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, kiedy:

¾    odwiedzasz stronę sklepu internetowego dostępnego pod adresem sklep.sekurak.pl (w tym każdą z jej podstron – dalej strona ta oraz jej podstrony łącznie zwane są „Sklepem”),

¾    dokonujesz zakupów w Sklepie,

¾    odwiedzasz stronę sekurak.pl (w tym każdą z jej podstron – dalej strona ta oraz jej podstrony łącznie zwane są „Serwisem”);

¾    zamawiasz naszą usługę lub zgłaszasz swój udział w organizowanym przez nas wydarzeniu poprzez funkcjonalności udostępnione przez nas w ramach Serwisu oraz w ramach innych kanałów komunikacji z nami;

¾    kontaktujesz się z nami w dowolny sposób i za pomocą dowolnego kanału komunikacji, w tym w szczególności lecz nie wyłącznie: osobiście, telefonicznie, pocztą tradycyjną, za pomocą formularza kontaktowego, za pomocą poczty elektronicznej lub za pomocą jakiekolwiek innej funkcjonalności udostępnionej przez nas.

 

2.     Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest SECURITUM SZKOLENIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (30-441) przy ul. Siostry Zygmunty Zimmer 5, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001108974, NIP: 6793133749 (dalej: „Administrator” lub „Usługodawca”, „my”, „nasz”).

W sprawach dotyczących Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami pocztą tradycyjną lub osobiście pod adresem ul. S. Zygmunty Zimmer 5, 30-441 Kraków, telefonicznie pod numerem nr tel.: +48 (12) 352 33 82 lub  za pomocą wiadomości e-mail pod adresem: szkolenia@securitum.pl.

 

3.     Cel i podstawa prawna przetwarzania

Twoje dane osobowe, które uzyskamy w sytuacjach objętych niniejszą Polityką Prywatności będziemy przetwarzać w następującym celu:

¾    podjęcia wobec Ciebie niezbędnych czynności przed zawarciem umowy, zawarcia umowy, a także wykonania naszych zobowiązań wynikających z umowy zawartej między Tobą i nami, w tym umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu lub Serwisu;

¾    odpowiedzi na wiadomości kierowane do nas na nasze dane kontaktowe a także wysyłania wiadomości do Ciebie w wyniku zgłoszenia przez Ciebie prośby o kontakt – w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes jako administratora danych osobowych;

¾    wykonania obowiązków prawnych ciążących na Usługodawcy – w oparciu o przepisy prawa krajowego i prawa Unii Europejskiej nakładające takie obowiązki, w tym regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną, sprzedaż na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa;

¾    analizy korzystania ze Sklepu, jak również poprawy jej funkcjonowania i bezpieczeństwa – w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes jako administratora danych osobowych;

¾    dochodzenia i obrony przed roszczeniami, przed sądami i organami administracji oraz poza nimi – w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes jako administratora danych osobowych;

¾    marketingu bezpośredniego produktów lub usług (w tym wysyłki newslettera) – w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes w przypadku, gdy łączy nas istniejąca relacja biznesowa, a w przypadku gdy taką relację dopiero zamierzamy nawiązać w oparciu o Twoją zgodę (od czasu wyrażenia zgody przez czas nie dłuższy niż do momentu jej wycofania),

¾    archiwizacji danych i wykonywania kopii zapasowych –w związku z nałożonym na nas jako na administratora danych obowiązkiem prawidłowego zabezpieczenia danych i w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes jako administratora danych osobowych.

 

4.     Zakres przetwarzanych danych osobowych

W przypadku, gdy korzystasz ze Sklepu zapisujemy takie dane, jakie podasz nam w związku z tym, że są one niezbędne do realizacji zamówienia:

¾         status użytkownika (osoba fizyczna/firma)

¾         imię, nazwisko/nazwa firmy wraz z formą prawną,

¾         dane potrzebne do wystawienia faktury (w tym adres i NIP),

¾         numer telefonu, jeżeli jest potrzebny w celu realizacji dostawy;

¾         adres e-mail.

Jeżeli Twoje dane osobowe w postaci imienia, nazwiska oraz adresu e-mail zostały nam przekazane przez osobę, która dokonała zakupu szkolenia, wskazując Ciebie jako uczestnika, będziemy je przetwarzać na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu to jest w celu realizacji usługi szkoleniowej na Twoją rzecz, w tym przesłania linka do szkolenia, weryfikacji czy jesteś osobą uprawnioną do udziału w szkoleniu i korzystania z linka dostępowego oraz w zależności od przypadku także w celu potwierdzenia Twojego udziału w szkoleniu np. poprzez wydanie certyfikatu.

Jeżeli korzystając z udostępnionych przez nas funkcjonalności w Serwisie lub w ramach innych kanałów komunikacji przekazujesz nam Twoje dane osobowe zamawiając usługę lub zgłaszając swój udział w wydarzeniu przez nas organizowanym przetwarzamy takie dane, jakie podasz nam w związku z tym, że są one niezbędne do realizacji na Twoją rzecz zamówionej usługi lub umożliwienia udziału w wydarzeniu.

Niektóre dane zbierane są w sposób automatyczny w związku z korzystaniem ze Sklepu lub Serwisu i zapewnieniem jego funkcjonalności:

¾    informacje o aktywności (data zakupu, data uzupełnienia formularza przez osobę, która nie dokończy zakupu);

¾    suma zamówień;

¾    średnia wartość zamówienia;

¾    informacja, czy klient dokończył, czy nie dokończył realizacji płatności;

¾    informacja, czy wyrażone zostały na naszą rzecz zgody wymagane prawem.

Możemy również zbierać pewne dane o użytkownikach Sklepu lub Serwisu w celu optymalizacji jego funkcjonowania i poprawy działania w przyszłości. Dane takie obejmować mogą adres IP, rodzaj i wersję urządzenia oraz przeglądarki z jakich korzystasz, a także sposób korzystania ze Sklepu lub Serwisu. W większości przypadków nie będziemy w stanie z pomocą tych danych Cię zidentyfikować jako użytkownika i dane te będą dla nas anonimowe. W sytuacji natomiast, gdy potencjalnie jesteśmy w stanie połączyć je z Tobą, co może nastąpić gdy posiadamy dodatkowe dane z innego źródła, stać się one mogą dla nas Twoimi danymi osobowymi.

W przypadku, gdy postanowisz się z nami skontaktować za pomocą formularza kontaktowego lub podanych w Sklepie lub Serwisie adresów e-mail, numerów telefonów, czy też tradycyjnie za pomocą poczty, albo osobiście, bądź w jakikolwiek inny sposób, jak również w sytuacjach, gdy mamy prawo kontaktować się z Tobą (np. w celach związanych z realizacja umowy lub marketingowych), przetwarzać będziemy takie dane osobowe, które zostaną nam przez Ciebie podane lub są niezbędne do odpowiedzi na Twoje wiadomości (w tym dane identyfikacyjne oraz kontaktowe). Dane te przetwarzamy z uwagi na fakt, że są one niezbędne do realizacji obowiązków wynikających ze wskazanych wyżej przepisów, w celu zawarcia lub wykonania umowy lub do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Usługodawcy, to jest w celu:

¾    skontaktowania się z Tobą w celach związanych z zawarciem lub realizacją umowy;

¾    odpowiedzi na przesłaną do nas wiadomość i dalszy kontakt z Tobą,

¾    marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych oraz podmiotów trzecich,

¾    archiwizacji i wykonywanie kopii zapasowych danych w związku z nałożonym na nas jako na administratora danych obowiązkiem prawidłowego zabezpieczenia danych.

 

5.     Okres przetwarzania danych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane:

¾    do celu realizacji umowy zawartej z pomocą Sklepu, Serwisu lub w inny sposób – przez czas niezbędny do jej zrealizowania, a także rozliczenia;

¾    do kontaktu z Tobą – od dnia zebrania danych do czasu zakończenia prowadzenia korespondencji w sprawie, w której nawiązałeś kontakt lub upływu czasu, gdy racjonalnie możemy zakładać, że będziemy musieli skontaktować się z Tobą;

¾    do celów marketingowych – przez czas istnienia łączącej nas relacji lub do czasu wycofania zgody, jeżeli została nam ona udzielona;

¾    do celów dochodzenia i obrony przed roszczeniami – przez czas nie dłuższy niż okres przedawnienia roszczeń;

¾    do celów wykonania obowiązków nałożonych przepisami prawa – przez czas nie dłuższy niż potrzebny dla wykazania, że obowiązki te były realizowane przez Usługodawcę w sposób prawidłowy;

¾    do celów poprawy funkcjonowania i bezpieczeństwa Sklepu lub Serwisu – przez czas, przez jaki dane te są niezbędne do realizacji tego celu;

¾    do celu archiwizacji i wykonywania kopii zapasowych – przez okres ustalony zgodnie z polityką wykonywania kopii zapasowych i archiwizacji u Usługodawcy.

Każdorazowo jednak dane będziemy przetwarzać nie dłużej niż do chwili wyrażenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu wobec ich przetwarzania (gdy podstawą ich przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes), albo nie dłużej niż do wycofania zgody, jeżeli jest ona podstawą prawną przetwarzania danych.

 

 

 

6.     Odbiorcy danych

Dołożymy należytej staranności w doborze podmiotów, którym przekazywać będziemy Twoje dane i w przypadku takich wybranych podmiotów wymagać będziemy, by chronili Twoje dane za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione:

¾    osobom trzecim świadczącym na naszą rzecz usługi, które są potrzebne dla realizacji celów, w związku z którymi przetwarzamy Twoje dane (np. usług z zakresu IT, rekrutacji, księgowości, komunikacji elektronicznej, hostingu danych, usług z zakresu funkcjonowania strony www Sklepu, analizy danych, wysyłki e-maili oraz marketingu i remarketingu),

¾    odbiorcom, na rzecz których ujawnienie wymagane jest na mocy odpowiednich przepisów lub postanowienia sądu lub innego organu władzy,

¾    innym odbiorcom, jeżeli wyrazisz na nich swoją zgodę lub gdy przekazanie im danych jest niezbędne, by chronić Twoje żywotne interesy lub żywotne interesy innych podmiotów.

 

7.     Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Każdorazowo, gdy Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) do państw które nie zapewniają takiego samego lub odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, jaki wynika z przepisów obowiązujących na terenie Polski, zadbamy o to, by odbywało się to w oparciu o ważną podstawę prawną oraz z wykorzystaniem prawem wymaganych zabezpieczeń.

 

8.     Twoje uprawnienia

W zakresie każdego z niżej wskazanych praw możesz skontaktować się z nami w szczególności za pomocą danych kontaktowych podanych w punkcie 2 Polityki Prywatności. Przysługuje Ci:

¾    Prawo do uzyskania informacji, dostępu do danych oraz do otrzymania kopii danych;

¾    Prawo do wycofania zgody, w przypadkach gdy podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda;

¾    Prawo do sprostowania danych osobowych;

¾    Prawo do przenoszenia danych;

¾    Prawo do usunięcia danych i do ograniczenia przetwarzania;

¾    Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

¾    Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - co do zasady będzie nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

9.     Polityka stosowania plików cookies i innych podobnych technologii

Strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe, które są obsługiwane przez Stronę i zapisywane na Twoim urządzeniu) i inne podobne technologie, w tym: narzędzia pochodzące od podmiotów trzecich, to jest od Google Inc. (Google Analytics, Google Ads).

Strona używa wskazanych narzędzi dla różnych celów, w tym:

¾    w zakresie niezbędnym do jej działania, to jest do zapewnienia funkcjonowania Sklepu (np. koszyka), dostosowania sposobu wyświetlania strony do urządzeń, oprogramowania i preferencji użytkowników oraz wybranych przez nich ustawień;

¾    w zakresie innym niż niezbędny, to jest do monitorowania i analizy w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Sklepu oraz możliwości poprawy jej funkcjonowania.

Wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookies:

¾    pliki cookies niezbędne do funkcjonowania Sklepu;

¾    pliki cookies analityczne badające zachowanie użytkownika na Stronie;

¾    funkcjonalne pliki cookies umożliwiające zapamiętanie ustawień wybranych przez użytkownika i personalizację (np. pod względem wybranego języka lub akceptacji ustawień w zakresie cookies);

¾    pliki cookies stron trzecich – w wykorzystywanych urządzeniach mogą być również zapisywane pliki cookie innych podmiotów wskazanych powyżej.

Pliki cookies i inne stosowane przez nas narzędzia nie są używane w celu przetwarzania lub przechowywania danych osobowych i z założenia nie służą do bezpośredniej identyfikacji użytkownika. Nie zmieniają także ustawień przeglądarki użytkownika ani nie zmieniają konfiguracji urządzenia użytkownika. Sytuacje wyjątkowe, gdy dane zebrane za pomocą plików cookies uznane mogą zostać za Twoje dane osobowe, a także związane z tym Twoje uprawnienia, szczegółowo opisane zostały we odpowiedniej części Polityki Prywatności.

Sposoby wyłączenia plików cookies.

Wchodząc na naszą Stronę masz możliwość wyrażenia zgody na wykorzystywanie plików cookies do celów innych niż niezbędne do działania strony Sklepu. Ponadto, każdy użytkownik może wyłączyć pliki cookies w swojej przeglądarce internetowej.

Użytkownik może także tak ustawić przeglądarkę by samodzielnie każdorazowo akceptować cookies. Wówczas przeglądarka za każdym razem przed udzieleniem dostępu dla pliku cookies będzie pytać użytkownika o zgodę na udzielenie tego dostępu.

Masz możliwość wyłączenia przekazywania Twoich danych do celów analitycznych i statystycznych z wykorzystaniem Google Analytics. W tym celu możesz zainstalować rozszerzenie do przeglądarki internetowej zgodnie z instrukcją podaną pod tym adresem:

 https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=en


 

Załącznik nr 2 do Regulaminu

 

Informacje o zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną

 

Podstawowymi zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną są w szczególności:

-      możliwość otrzymania spamu, czyli niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywanej drogą elektroniczną;

-      obecność i działanie oprogramowania typu malware, w tym: wirusów komputerowych, czyli szczególnego oprogramowania, które jest w stanie, po uruchomieniu, zarazić pliki w sposób samopowielający, zazwyczaj nie będąc zauważonym przez użytkownika;

-      możliwość zadziałania oprogramowania typu spyware, to jest oprogramowania szpiegującego działania użytkownika w Internecie;

-      możliwość bycia narażonym na cracking lub phishing (łowienie haseł);

-      sniffing – niedozwolony podsłuch, inny niż mieszczący się w granicach pojęcia cracking i phising, polegający na wykorzystaniu sniffera – programu komputerowego, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przepływających w sieci;

-      możliwość bycia narażonym na działania innego niechcianego lub "złośliwego" oprogramowania, wykonującego czynności niezamierzone przez użytkownika, niewchodzące w granice definicji wymienionych powyżej.

Ważne jest, by Użytkownik zaopatrzył swój komputer, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje, niezwłocznie po pojawieniu się ich na rynku.

 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Serwisie, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet.


 

Załącznik nr 3 do Regulaminu

 

Warunki korzystania z usług szkoleniowych dotyczące szkoleń on-line transmitowanych w czasie rzeczywistym oraz szkoleń on-site.

Rezygnacja ze szkolenia przez Użytkownika:

-      rezygnacja z udziału w szkoleniu do 14 dni przed jego rozpoczęciem odbywa się bez ponoszenia kosztów przez Użytkownika;

-      rezygnacja ze szkolenia między 13 a 7 dniem przed rozpoczęciem szkolenia oznacza zobowiązanie Użytkownika do zapłaty 50% kosztów uczestnictwa, z wyłączenim przypadku gdy Konsument korzysta z przysługującego mu zgodnie z prawem uprawnienia do odstąpienia od umowy zawartej na odległość;

-      rezygnacja ze szkolenia na 6 i mniej dni przed rozpoczęciem szkolenia powoduje obciążenie Użytkownika pełnymi kosztami uczestnictwa w szkoleniu, z wyłączenim przypadku gdy Konsument korzysta z przysługującego mu zgodnie z prawem uprawnienia do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

Uprawnienie do rezygnacji z udziału w szkoleniu, o którym mowa powyżej, nie przysługuje jednak po otrzymaniu przez Użytkownika od Usługodawcy linku dostępowego do szkolenia on-line transmitowanego w czasie rzeczywistym, z wyłączenim przypadku gdy Konsument korzysta z uprawnienia do odstąpienia od umowy zawartej na odległość (pod warunkiem, że w danym przypadku takie uprawnienie Konsumentowi zgodnie z prawem przysługuje).

Zasady rezygnacji ze szkolenia opisane w niniejszym Regulaminie zastępują wszelkie inne dyspozytywne podstawy do rozwiązania lub wypowiedzenia umowy przez Użytkownika bądź odstąpienia przez Użytkownika od umowy. Powyższe nie narusza jednak uprawnień przysługujących Konsumentowi.

Prawo Usługodawcy do odwołania szkolenia:

Usługodawca może odwołać szkolenie szkolenia bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkowliek konsekwencji do 14 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia.

Usługodawca może odwołać szkolenie na krócej niż 14 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia  wyłącznie w przypadku, jeżeli: (1) nie zgłosiła się wymagana minimalna liczba uczestników; lub (2) nastąpiło zdarzenie noszące cechy siły wyższej lub zdarzenie niezależne od obu stron, w tym w szczególności choroba trenera lub wypadek losowy terenera; (3) nastąpiła inna ważna przyczyna o charakterze organizacyjnym.

Usługodawca o zajściu ww. okoliczności niezwłocznie informuje Użytkownika proponując zapis na inny termin szkolenia, a w razie gdy Użytkownik nie chce skorzystać z możliwości zapisu na inny termin szkolenia – zwrot wpłaconej ceny.

Pozostałe warunki uczestnictwa w szkoleniu:

-      nagrywanie szkolenia przez Użytkownika wymaga uprzedniej, pisemnej lub elektronicznej, zgody Usługodawcy;

-      termin przeprowadzenia szkolenia wynika z opisu szkolenia w Serwisie;

-      zakres tematyczny oraz pozostałe istotne okoliczności związane ze szkoleniem wynikają z opisu w Serwisie.

Załącznik nr 4 do Regulaminu

Warunki korzystania z szkoleń udostępnianych w formie nagrań audio – video:

-      Użytkownik jest uprawniony do korzystania z nagrania, na zasadzie licencji niewyłącznej i niezbywalnej, bez prawa do sublicencji, na czas określony każdorazowo określony w opisie  szkolenia w Serwisie;

-      Użytkownik jest uprawniony do korzystania z nagrania wyłącznie poprzez jego odtwarzanie i przeglądanie oraz w zakresie ograniczonym do własnych, wewnętrznych celów szkoleniowych. Jakiekolwiek inne wykorzystanie nagrania w całości lub części jest niedopuszczalne.

-      Zakup dostępu do nagrania uprawnia do korzystania z linku z nagraniem/nagrania przez wyłącznie jedną osobę. Niedopuszczalne jest współdzielenie jednego nagrania z innymi osobami.

-      Niedopuszczalne jest udostępnianie, oddawanie do korzystania lub innego rodzaju rozpowszechnianie linku z nagraniem lub nagrania jakiejkolwiek innej osobie. Kopiowanie i udostępnianie linku innym osobom stanowi naruszenie warunków licencyjnych i może stanowić podstawę do pociągnięcia do odpowiedzialności cywilnej jak i karnej. W razie, gdy link lub nagranie jest przez Usługodawcę udostępniane innym osobom wskaznym przez Użytkownika, Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie przez te osoby Regulaminu, w tym warunków licencyjnych, jak za swoje własne działania i zaniechania. Nie zwalnia to jednak tych osób z odpowiedzialności za przestrzeganie warunków licencyjnych, z którymi Użytkownik zobowiązany jest zapoznać każdą osobe której udziela dostępu do nagrania.

-      Niedopuszczalne jest w szczególności, lecz nie wyłacznie: kopiowanie nagrania, modyfikowanie lub opracowywanie  nagrania, wprowadzanie nagrania do obrotu, publikowanie, rozpowszechnianie, udostępnianie i przekazywanie nagrania w całości lub w części osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy, etc.

-      Wszelkie prawa do nagrania jak i do materiałów szkoleniowych, know – how, wiedzy i sposobu jej przekazywania przez Usługodawcę, prezentacji szkoleniowych, metod szkoleniowych, twórczego wystąpienia osób prowadzących szkolenie oraz innych elementów twórczych wykorzystanych do przygotowania szkolenia lub jego realizacji są zastrzeżone.